سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (ویراست اول، 1395)-پانزده قسمت

 


اولین سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران

کاری از کارگروه اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی در کانال تلگرامی بنام اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی   

 

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران در پانزده قسمت 

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت اول)

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت دوم)

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت سوم)

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت چهارم)

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت پنجم)

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت ششم)

 
/ 0 نظر / 102 بازدید